ناگهان، میل به رفتن دارم
این سرنوشت است. نمی‌خواهم بدانم چطور می‌شود.
به من گفتی که آفتاب را دنبال کنم
دارد دیر می‌شود، باید عجله کرد
آفتاب غروب می‌کند، همچو امید من
از آن می‌ترسم که سرانجام طناب دار گریبان‌گیرم شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 86 = 88